PanLex

Miniafia Vocabulary

6 entries from 2 sources
emat roun
kwafe’en
Miniafia
ro’ab
ta’imon
tounu
Miniafia