PanLex

аҧсуа бызшәа Vocabulary

11190 entries from 49 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed
аʒамҩа
аʒиас
аʒс ̀ара
аʒсара
аʒ ̀ц ̀ара
аʒы
аʒын
а́а
аа
аа арҵәра
ааба
ааба́
аабарак
аабарактәи афинал
аабарактәи афиналтә еиԥылара
аабатәи
аабыкьа
аага
аа́гара
ааглы́х
а'аи
а́аи
ааи
аайгǝа
аайгəа
ааигәа
ааигәа́
а́аигәара
а́аигәаси́гәа
ааигәатәи
ааизыркәкәара
а́аира
ааира
аайра
ааихара
аакьы́скьа
аамаҟа
аамысҭашәа
аамысҭашәара
а́амҭа
аамҭа
аамҭа ааныргылара
аамҭа агара
аамҭа азымхара
аамҭа алимит
аамҭа аноурылатәра
аамҭа анҵәара
аамҭагара
аамҭаклатәи ахәмарра асеанс
аамҭала алцара
аҧсуа бызшәа