PanLex

Aghem Vocabulary

865 entries from 8 sources
Àabɛnìa
Àadzɛlìa
ábéʼ́e
Àdzɛ̀ntinà
Adzɨmā kɨ ŋgùŋ kɨ Palɛsɨtɨnyia à kɨ Gazà kò
Aelɨ̀lân
Aesɨ̀lân
Àfɨ̀ganìsɨ̀tân
Afɨlekà ghɨ Emàm ghò
a.g
Aghem
agh~i
ághí
aghím
a.k
Akan
Àlabì
Àlǐalè è Màlàgasì
Àlubà
Àmalì
Àmɛlekan Samwà
Àmɛnyìa
Àndolà
Àntigwà à Bàbudà
âtsóʔ
â tsɨ̀
átsʊ̀
àtɔ́
áwɛ́
ā zūɛɛ
ázɔɔ́
Àzɨbɛ̀dzân
Àŋgolà
Àŋgwilà
áɣî
áɣɛ́
b3xa
Bǎa Kɨ̀lesto
Bàbadòs
Bàhamàs
Bàlaen
Baŋgɨ̀làdɛ̂
bàʔ
Bîi è Etyǒkpìa
BK
Bòlevà
Bosɨnyìa à Hɛ̀zɛ̀gòvinà
Bòtɨ̀swǎnà
Bùkinà Fasò
Aghem