PanLex

Akpet Vocabulary

98 entries from 3 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
á-báŋ-a̍-pa̍a̍ʔ
a-deaŋ
á-gààʔ ú-gaaʔ
a-gban
á-gbéí
á-gèì
á-gè kpáíí
á-gòŋmà
á-jâŋ
á-kpàìì
Akpet
à-kpɛ̀-kpɛ̀ì
ánná jɔ̀ɔ̀´
á-ńnù ʤoò
á-rà
á-sôth-kpàìì
á-sɔ̂ŋ
á-zîŋ
á-ɣ̦ɔ̀ŋ
á-ʤéí
á-ʤíŋˋ
á-βàŋ́
bèì
bìàà
džo̍ò
é-gwúù
e-hó
e-hɔzɔn
e-theŋˋ
e-ɲɛ
gàth
gbàkh
héìth
hì-zìɣìì
jàkh
jò ná tšíí
jɔ̀ ná ʧíí
jɔ̀ nú gàth
jɔ̀ nu náí
jɔ̀ nu̍ náí
jɔ̀ nú pááʔ
jɔ`ɔ̀ʔ
jɔ̀ɔ̀ ʔ
khìm
mììŋ
-múɣìì
mɔ́ɔ̀th ù-ɣóì (ù-ɣóì)
nìɣì
ńnáíí
nôm wéŋí à-ŋárí
Akpet