PanLex

Ilakia Vocabulary

392 entries from 2 sources
abae
abahrabahʔ
abahʔ
abaka
abanah
abari aiyaʔ
abariwe
abiah
abiʔno
abobiah
abogah
abowa
agigi
ah
ahbabaʔ
ahbiai
ahbiaipeʔ
ahbiyah
ahkambu
ahkorapeʔ
ahnah
ahnde
ahninga
ahninka
ahrabuno
ahrari
ahre
ahweh
ahwehʔ
ahyanaru
ahyu
ahʔ
ai
aitaru
aitaura
aiteh
aiyanaiya
akaruʔ
?ake
akiaki
ako
amuniʔ
amuʔ
ana
anahboweh
anahnkawa
anane
andayanka
andero
anehbi
Ilakia