PanLex

Bacama Vocabulary

463 entries from 4 sources
afɔ̀ro
àlɛ̀ybʊ̀rɩ̀y
anò
àno tɛybʊ̀l-to
àràha
arò
aw-to
bàba
Bacama
bàgi
bàp-ɛy
bàsa
bas-ɛy
bù-tò
bùtʊ̀l-ɛ̀y
bw~ara
bw~om3y
bw~upto
bwɔ̀k-əy
bwɔŋ
bɔ̀gʊrr-ɛy
bə̂w
bə̌w
bəw tà lʊ̀wò
bəw tʊ̀kpe
bə ɗa
bʊràm-əy
bʊ̀rbʊ̀r-ɛy
dito
dì-to
diyEy
diyò
dugEy
dùl-ɛy
duwEy dahum3y
dwà-to
dɛ̀yk-əy
dɩ̀ksʊk
dɩ̀yàlo
dʊ̀mò
dʊ̀rùw-əy
dʊw-ɛy
dʊ̀wɛ̀y
dʊ̀wɛy dahuməy mbʊrò
fàfʊlàw-ɛy
fara
farà
furEy
fwɔ̂fwət
fwət
Bacama