PanLex

Bediondo Vocabulary

813 entries from 3 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 2750 entries in this language.
à
àbɨ̀lày
àdɨ̄
àgɨ̀
àjɨ̀
àl
àl̄
àĺ
àlè
àndɨ̄
ànjɨ̄
any
àsɨ̀
àtɨ̀
àtɨ̄
àw̄
àȳ
à̰ȳ
b3s3
bà̰ā̰
bàbúr
bàbɨ̀rà
bāgɨ̄
bájɨ̄
bàl
bàń
bándɨ̄
bāngàw
bānjɨ̄
bārā
bàsá
bàtàngɨ̄
bàtú
bàtɨ̄
bàw̄
bày
bà̰y
bà̰yà̰
báylà
Bediondo
bḭ̀ḭ̄
bòlè
bòlè-màñ
bòrè
būr
bùwə̀
Bediondo