PanLex

ɓē-bɔ̀tì̵ Vocabulary

737 entries from 2 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1350 entries in this language.
à
àbɨ̀
àbɨ̀lày
àdɨ̄
àgɨ̀
àjɨ̀
àl
àl̄
àĺ
àlè
àndɨ̄
ánjɨ̄
àr̄
árgè
àsɨ̀
àtɨ̀
àtɨ̄
átɨ̀sə́
àw̄
àȳ
à̰ȳ
bà̰ā̰
bàl
bàń
bāngàw
bānjɨ̄
bārā
bàsá
bàtú
bàtɨ̄
bàw̄
bày
bà̰yà̰
bḭ̀ḭ̄
bílbìl
bìr̄
bìsɨ̄-dɔ̀
bḭ̀yə̰̀
bḭ́yə̰̄
bḭ̄yə̰̄
bòlè
bòrè
bòý
búdɨ̄
būr
búsɨ̄
ɓē-bɔ̀tì̵