PanLex

Hoper Nagar Burushaski Vocabulary

28 entries from 2 sources
bot
Ch~il
ch~umo
don
gon
hon
Hoper Nagar Burushaski
huk
i7ik
i7mE
i7mupuS
il7tumol
ilCin
jE
mi
mul7ton
ol7toC
osi7i
pu
so
th~op
th~oS
tin
tom
top
tur
um
yu7umus
Hoper Nagar Burushaski