PanLex

Daba Vocabulary

990 entries from 5 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1100 entries in this language.
à
àd
àdə̀bə̀dəpə
àg
àgbum
agə̀pmèmìliŋ
àj
àki
akələ̀ypič
akələ̀ytùkù pič
àl
àl̄
àĺ
alìpza
àmusku
ànd
à nɨp
àpiča
àpu
àr̄
árgè
às
àt
àtə̀ləŋ
àw̄
àwə̀ča
àwə̀ta
àxìligì
àȳ
à̰ȳ
àɮəw
bà̰ā̰
bàl
bàlə̀m
bán
bāngàw
bānj
bàsá
bàt
bà̰yà̰
bḛ̀
bèke
bèl̄
bèŕ
bḛ̀r̄
bèt
bibiZ
Daba