PanLex

Andaandi Vocabulary

298 entries from 5 sources
3 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 45278 entries in this language.
ã-
ˈaː
áčč-
ˈačč
ˈaččı
%adEm
adoi
ádɛm-
ˈadɛm
ˈaːg
ˈagıl
ágɨl-
ai
ái
ajin
-án
Andaandi
ar
ár
ˈa-r
ˈarıd
áro-
ˈaro
ˈaroː
áru-
ˈaru
ˈay
áǯin-
ˈaǯın
-bãb
bitãn-
bõww-
bˈowwı
bˈoːwwı
bɛ̃
bˈɛː
dˈarıb
di
díː
dˈiː
dígri-
dˈıg-ri
dˈıg-riː
dig-u
dílt-
dˈıl-t
dˈıl-tı
dimini
dǔl-
dˈuː-l
Andaandi