PanLex

Duma Vocabulary

1757 entries from 4 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1087 entries in this language.
ààdí
ááká
ààmbá
áánà
∫ààndà
∫áánzá
∫ááŋgà
∫àkù
∫ásà
∫átà
àŋgàlà
∫áŋgú
bààdí
bààkà
bààmbà
bààndá
báándà
báándá á nzálí
báándù
báásà
bááyí
bábúdú
bàdì
bálà
bàlì
bànzí
básí
bátáɣà
báyáká
báŋgá
bàŋgàlà
bàɣá
báɣà
bàɣí
bàɲí
béédú
bèèlà
bèèndà
bèènú
bèèsú
bééyà
bèkwá
bélá
bémà
bèndá
besu
bétà
béɣà
Duma