PanLex

Mombo Vocabulary

4275 entries from 2 sources
à-
á:
ábábá
ábábá gúbé
àbàbà wé:
ábádá
ábá:ndù
ábé
ábélí
ábúlè
à-dònì ìmbó
à-dònì téwrà
á:dú
á:dù ímbé
álálbá:rà
álàm
àlàmà dáŋgálá
álámùŋgé
álándá
àlé
á:lè
álè
álé
álé mí:
àlìgènné
álíjúgù
álíjúgúŋgà
álímétì
álísílá:mù
álkámsá:rè
álkílè
áló
álséwérè
àlùmá:gá
álúmá:mù
álúmújúrù
álúwà
ámálí
ámámì
ámánà
ámánà í:
ámánà íɲì
àmànà kó:ló
àmànà nólò
àmànà ójí
àmànà ságù áságô:
ámànà ɲáŋgú-nà dólé
ámándì
ámánjè
ámánjì
Mombo