PanLex

Ejagham Vocabulary

170 entries from 6 sources
5 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 3153 entries in this language.
á-
à-áb
à=áb
à=fɔ̂m
à=gʋ́ŋ
à=kâŋ
à=tǘ
à=tɔ̂ŋ
á=tʋ́g
à-yɛ́b
à=yɛ́b
=bá
ba
baE
bàga-ɛ́-nɛ̂
bàg-ɛ́-nɛ̂
baN
bE
biN
bo
bɔ-
bɔ́-fɔ́
=dí
dží- d
Ebo
è=fǔd
Ejagham
é=kǝ́b
é=kə́b
énîgànî
ênîgìsà
é=rʋ́ŋ
è=yǜg
è=ʓǐ
è=ʓìŋ
è=ʓɨ̀ŋ
=fǎŋ
fE
=fúb
=fǝ́bɛ̀
=fə́bɛ̀
=gím
gu
gui
gun
gw~o
ì=bǎŋ
ì=kî
ì=nɔ́n
ì=rǔg
Ejagham