PanLex

Ɛʋɛgbɛ Vocabulary

3378 entries from 32 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
a
aba
àbà
abable
abadzivɔ
àbàlì
abati
àbàtí
abaɖonuwo
abei
àbì
Abidzan nutomegaƒoƒome
àbìkpà
àbìtèɸé
abkhaziagbe
abolo
Abraham
àbuì
abɔ
àbɔ̆
àbɔ̀bɔ́
àbɔ̆gbàɸú
àbɔ̆glìgó
àbɔ̆tà
àbɔ́tàɸú
àḍàbàfú
aḍàbàtà
Adak nutomegaƒoƒome
Adam
Adam kple Xawa
àḍàtsì
Addis Ababa nutomegaƒoƒome
ade
adé
àdè
àdẽ́
àḍè
adedada
adela
adelã
Adelaide nutomegaƒoƒome
Aden nutomegaƒoƒome
Adeɛmekpɔxe
adeɛmekpɔxe
àdèɲí
àḍí
àḍĭfú
administration
àdògló
adre
Ɛʋɛgbɛ