PanLex

Furu Vocabulary

40 entries from 2 sources
ako
bisi
d"e
dE
d"obo
fad"u
Furu
gaNalu
gEgE
gElE
gi
kaga
kagy~o
kala
kamu
kaNE
kaza
ki
ko
koNo
kono
koso
koyE
li
lu
ma
maNa
manE
mb~i
mb~i kamb~a
NaNa
nd~ala
nd~oli
Nisa
noNo
nz~o
tE
wo
zo
zo b"alu
Furu