PanLex

Huichol Vocabulary

51 entries from 4 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed
ata haika
ata huta
ata nauka
ata zebí
ate
auzubi
ava
capé
eki
enarika
ha
haika
hekuame
hiniya
hiSi
Huichol
huta
huye
iya
kesi
kiye
mama
miya
naka
nauka
navi
ne
nema
neni
nieriya
Sama
Sava
Seiyarika
Sevi
siki
sisi
Surave
suri
Suriya
taamámata
tai
tame
tau
terivarika
tete
tevi
tikari
tunu
ume
yemuri
Huichol