PanLex

Dapinggjiang Mien Vocabulary

38 entries from 2 sources
buN
bw~o
by~au
by~et
by~ui
Cau
ch~EN5ENbo
Cim
CoN
Cu
cy~am
Dapinggjiang Mien
dop
dy~aN
hop
i
je
lai
LaN
Lei
maN
munom
mw~aN
mw~ei
my~en
noi
nom
pw~aN
pw~at
pw~o
sy~aN
tai
tam
tou
wam
yet
5a
5opuN
Dapinggjiang Mien