PanLex

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Vocabulary

4606 entries from 30 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
ᐁᑯᓯᒃ
ᐁᕕᖃ
ᐂᒌᒧᒦᓇ ᐱᖅ/igimunun piiq
ᐃᐅᑎᕐᐱ
ᐃᐅᓕᐅᑉᒪᓕᒐᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖓᓈᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ
ᐃᐅᕆᑎᑭ
ᐃᐅᕉᐸ
ᐃᐆᓗᔅ
ᐃᐆᕌᑉ
ᐃᐊᐲᑐᔅ
ᐃᐱᒃᓴᐃᓂᖅ
ᐃᐱᒦᑎᐅᔅ
ᐃᐱᕋᐅᑕᖅ
ᐃᐱᖅ
ᐃᐳᑐᔪᖅ
ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᒍᓐᓃᕐᔪᑎ
ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔾᔪᑎᓂᒃ ᐲᔭᐃᓲᑦ
ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔾᔪᑎᖓᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᖅ
ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔾᔭᐃᒃᑯᑦ ᓯᓂᓕᕐᓇᓐᖏᑦᑐᖅ
ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ
ᐃᑉᐸᒃᓵᓂ
ᐃᑉᕋᐃᒻ
ᐃᑎᐅᔭᐅᔭᑦ
ᐃᑎᒐᒃ
ᐃᑎᓪᓕᖅ
ᐃᑎᓯᐅᕋᖅᑐᖅᓂᑎᓂᐅᓂᒥᑭᖑᖏᑎᒥᖏ
ᐃᑎᔪᖅ
ᐃᑎᕐᓕᖅᑐᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓴᓇᙳᐊᖅᓯᒪᔪᖅ
ᐃᑎᖅ
ᐃᑎᖅᓴᑯᑖᒃ
ᐃᑎᖅᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ
ᐃᑎᖅᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ
ᐃᑖᖏᔭᖅᑐᖅ
-ᐃᑦ
ᐃᑦᑎᕐᕕᐅᔭᖅᕿᔪᖁᑎ
ᐃᑦᑐᐊᕿᔾᔪᑭᓱᖅ
ᐃᑦᑐᖅᓯᐅᑎᑦ
ᐃᑦᑕᑦᑎᕈᑦ
ᐃᑦᑕᕐᓂᑦᑕᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᙱᔅᓲᔭᓕᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᐊᕐᓗᓂ ᐸᕐᓇᖕᓂᖅ
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᖅ
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᖅ ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᓯᒪᙱᑦᑐᓂᒃ
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᖅ ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᓕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨ
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔪᓐᓇᐅᑏᑦ
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᕝᕕᐅᔫᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ
ᐃᑦᓯᓇᖅᑐᖅ
ᐃᑦᓴᖅ
ᐃᑭᐊᕐᒥᒃ
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ