PanLex

Saga-ben Vocabulary

75 entries from 2 sources
acha kocha
agi
ake no hi
akusen
ashicha
asunashita
ayubu
batten
dongui
esuka
futon kiru
futon o kiru
fuukemon
gochaa
gyaake
hawaku
hiyaka
hokoi
honnagote
igaku
jiji
kange
kazumu
kibare
kobu
kotowake
mimingo
min no ha
muyu’
muyuq
naba
narakai
nezumu
ninau
nnya
odon
oncho
oonaku
orabu
orotayu’
orotayuq
osoyu’
osoyuq
ottoroshi
Saga-ben
sasu
sekarashika
setsunaka
shaashii
shiran
Saga-ben