PanLex

Kaje Vocabulary

300 entries from 6 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
-a-
a
*à-bvɔ́m
abwandaŋ
adzóm
a-gut
à-jɪn
à-kùkúú
a̍kə́tàt
*à-lɛ́dé
à-nán
-ane
aneyu
-ani
a̍nı̍na̍ı̍
*a-nkpei
anyi
a-pipi
àrànbirʌŋ
arembirum
*àrɛ̀mbírə́ŋ
asai
ašô
a-su
at-fuan
atfɔn
àtì:rŋ
?atsi
a-two
à-yìrə̀ŋ
-ba
ba
*ba di ʧed
(ba̍gwa̍m) a̍kə́tàt
(ba̍gwa̍m) a̍nina̍i
(ba̍gwa̍m)àtì:rŋˋ
bagwam ə́kumvu írŋ
ba̍gwa̍n swa̍k
bagwan ə́ku̍mvu̍ írñ̍
ba-nyet
bàpsìː
baši
ba-sok
baːt
bay
bá-yákwòt
ba-ŋkwən
*báʃákwɔ̀t
bi
-bíbjí
Kaje