PanLex

Kalam Vocabulary

248 entries from 3 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1440 entries in this language.
agl
akay
alemb
alŋ
alɨp
alɨŋ di amɨmb
an
ap
arǯakɨp
as
asaw
awan amɨmb
awɨn
ay
aŋ-
aŋg nəŋ-
aŋgɨp
aŋg ɲə-
aŋ magi
bek
beŋ
bi
bin
bin toki
bəɟ
bɨs gi mɨndip
bɨ toki
čun
čur
day
duŋgep
dwm
dɨp
ende
esek aŋg-
etəp
gac
galɨn
gap
gos nəŋ-
guk
gəwk aŋg-
gɨlɨk
Kalam
kamb
kamb kɨlup
kamp
kanǯ
kas
Kalam