PanLex

मराठी Vocabulary

57308 entries from 69 sources
4 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 77584 entries in this language.
नः
नम
नमन
मं
मण
मन
मनन
मम
मन्मथ
मन न लागणे
नअ
नआ
मअ
मआ
मअमअ
नअकांडे
मअकट
मअकटपणा
मअकटपणे
मअखाऊ
मअणी
मअभ
मअव
न आवडणे
मन आवरणे
मअसूत्र
नई
मई
मनइकल्पना
न इच्छिलेला
मनइपूर्वक
नईस
नऊ
म.उ.
मऊ
ंउंचसखल
मऊ आइसक्रीम
मऊ करणे
मऊ करणें
न उकलणारे
मऊ केस
मन उद
मन-उद
नऊपट
मऊपणा
मऊपणे
नऊमाही
मराठी