PanLex

Mbe Vocabulary

169 entries from 4 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
bal
bánî
bánî (imp. sg.)
baro
be
bé-fûɔr
bè-kùeló lé-bie
bè-kùɛló
belen
belual
bemi
bén
be-pûal
bé-sár
bé-tánì
bé-tánì bé-pûal
bé-tánì bé-ɲî
bè-té(b) bé-fuòr
bé-tšîan
bè-tsùo
be-ɲî
bè-ɲìam
bè-ɲìam ɛ̀-míɔr
bé-ʧîan
bian
bíe
bób
bom
buab
bù-bèn
bù-kùɔ
bu-lúɔm
bù-tàl
bù-tsál
bù-tɛ̀m
bù-ʧí
bù-ʧù
bɛ̀-
bɛ̀-fúam
bɛ̀-lè
bɛ̀-lɛ̀b
bɛ̀-sísar
bɛ̀-téb bé-ʧîan bè-jì béfûɔr
bɛ̀-téb bɛ́-ʧîan
bɛ̀-téb lè-têl
bɛ̀-ɲí bɛ̀-ɲî
bὲñí bὲ-ñî
bὲ-sísar
dzèm
è-bán
Mbe