PanLex

metaʼ Vocabulary

189 entries from 5 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
aba aben tisɔ̀
abo ŋwaʼri tisɔʼ
AM
Aneg 1
Aneg 2
Aneg 3
Aneg 4
Aneg 5
Aneg 6
Aneg 7
anəg
anəg agu nkap
à-və́ɣə̀
BCE
bín (!)
bírí (!)
-bít
bóʔ
bˋúrú
bú!ə́ʔ
bɔ́m (!)
bɔ́ (!) (v.)
b̥ə́
CE
d
Dayperiod
dỳə́ə̀ (!);í-jɛ̀nɛ̀ (!)
E
é-dzík
èè
é-kə̀p
Era
é-ʼtá
é-tɔ̀´ n
é-ʧàʔ
é-ʧyə̀ʔ
è-ʧyɛ̀ʔ
F5
fàmẽ̀
FCFA
fituʼ
-fiŋ
metaʼ