PanLex

Ngbaka Vocabulary

677 entries from 4 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
a
à
ã
ã́
aka
ama
a má dúnu̪
aŋa
ba
bàa
ba dò nga
ba hã́-
baʔba
be
bé dà
bé fúá li
bé hɛ̃́ã́ mɔ̀
bèlè
bé pɛlɛ sĩ́
bé … si
bé tòló wè
bé yàa
ʼbé zùlàʼ
bé zɔnga
bi
bi bòlò
bikɔ̀yà
bili
bindɛ
boa
bókó-
bókó bé
búlà
búlá li
bũlũ
búlú bé
bũlũ dɛ́ ngɔ
bùlúkù
búlú nyá
bṹ nu-
bútù
bũ wè
bũʏ̈
bɔ̀à
bɛ̃
bɛle
bɛlɛ
bɛ̀lɛ̀
Ngbaka