PanLex

Gbonzoro Vocabulary

296 entries from 2 sources
à
be cã́
bēlʔ
bi
bī bã̄ŋ
bĭbō tɛ̃̄ɔ̃ʏ̈
bĭ bō yéréwē
bì cā
bi ciɛ́rɛ wá dá
bi cɛ̃́
bĭ dō
bí dùgù
bì dɛ́
bì fìá
bi frɔ̄
bi fɛ̄
bĭ gi tɛ̀
bigí wō
bi gi yió
bi gi̪ yuù
bĭ gù
bi kã̄
bì kpēe
bi kpó
bi kɱɔ́
bĭ lilìè sɔ̄ʔɔ̄ lɔ̀
bi lóʔó
bi mɛ́ɛ̀ ŋã́mí
bi pūɔ
bĭ rī cāa
bi ri ré
bì rī ŋúnó
bi sorigo
bi tĩ
bì tlé
bĭ tɛ́ʔɛ́
bì wá
bi wélí
bi wō
bĭ yìrì nã̄ã mã́
bi yɔ́ɔ
bĭ yɛ̀
bĭ zēʼē
bi ziɛ̃́
bì ŋũʏ̈
bì ŋɔ̄rīgɔ̄
bĭ ŋɛ̃̄n
bi ɕɔ̃́
Gbonzoro