PanLex

Palaung Vocabulary

98 entries from 3 sources
a7o7
amoN
arh~im
blo7
bu
C3
d3
daN
diat
doN
don
dvi7
ga7
go7
grai
hau
he
hla
hom
hu7
hur
i pon
it
k"7~aN
ka
kat
kau
k"faN
kiN
kir kEr
klai
kmai
kȫr
krau
kta7
k"tai
ktom
lam Na
mai
mau
mh~3m
mh~blam
moi
muih
Nah
Nai
nap
Nar
ndEN
nh7$ut
Palaung