PanLex

पालि भाषा Vocabulary

57 entries from 18 sources
मग्गसिर
नरो
आंगलभाषा
अच्छ
अब्भकलेखनी
अल्माजान
आसाळ्ह
आसाळ्ही
अस्सयुज
इस्स
एल्भिस प्रेस्ली
ओदनो
कञ्टक
कत्तका
खुर
गामो
चक्क
चिन्तनशास्त्र
चित्त
जनको
जेट्ठ
झान
तिरच्छान
तिरच्छानगत
दारको
धम्म
नेपाल
नेपाल भाषा
नेपाल स्काउट
पालि
पालि भाषा
पाली भाषा
पाऴि
पुत्त
पुत्तो
पुप्फ
पुप्फ puppha
पोट्ठपाद
पोत्थक
फग्गुण
फुस्स
बंगलादेश
बुद्ध
बेचिअ
भद्दर
भारत
भूपालो
माघ
याचको
राज्यनीति
पालि भाषा