PanLex

Brooke’s Point Palawano Vocabulary

386 entries from 6 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed
aku
apuy
aroding
at3y
babáqi
babay
bagu
balay
baláy
balbág
baqbaq
baqbáq
baqgó
baqgu
batiq
bató
batu
baŋkíq
bílaŋ
bitu3n
buaq
budbud
budbúd
bukid
bulaklák
bulan
bulán
bulbúl
buraburak
buuŋ
buwáq
buŋa
buŋá
bəlág
d37un
dágwa
dakulaq
dakúlaq
dalan
dalán
damút
danáw
danum
danúm
daqgwa
dáto
daun
dayum
daŋákŋak
dáʔon
Brooke’s Point Palawano