PanLex

Gurvari Romani Vocabulary

51 entries from 1 sources
ame
anav
asunel
avel
bar
%buko
Cang~
Ch~ib
%Cilaga
%cipa
CuCi
dand~
dikh~el
du
duy
ek
hedy~o
jukel
juv
kam
kan
kaSt
kh~am
%kokalo
koLin
maCo
manuS
me
merel
morCi
mudavel
nak
nakh~
nav
nevo
paNi
patrin
payi
perdo
ph~erdo
piel
rat
raty~i
Sing~
Sunel
tu
vast
yag
yak
yakh~
Gurvari Romani