PanLex

काल्देराशित्स्को रोमानी छीब Vocabulary

23 entries from 8 sources
आज़िया
आफ़्रिका
आमेरिका
आसिया
एउरोपा
एउरोपिकानो एकिपेन
ओत्ना
ओर्गानिज़ात्सिया ले त्रातातोस्को ले नोर्दुत्ने आत्लान्तिकोस्को
काल्देराशित्स्को रोमानी
काल्देराशित्स्को रोमानी छीब
काली देर्याव
कुर्को
चेख़ानिपेन
छीबाविपेन
तेत्राश़िने
पाराश्तुने
फुविपेन
मार्त्सिने
लुइने
साबातोने
स्मिरोम
श़ोइने
Aziya
काल्देराशित्स्को रोमानी छीब