PanLex

ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ Vocabulary

441 entries from 5 sources
ⴰⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴰⴳⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵖⵣⵣⴰ
ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⴱⵃⵔⴰⵢⵏ
ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ
ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ
ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ
ⴰⴷⵓⴱⵔⴰ ⵏ ⵙⴰⵏⵟⵓⵎⵉ
ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⴱⵉⵔⵢⴰ
ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ
ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ
ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ
ⴰⴷⵔⴰⴱⵉⵊⴰⵏ
ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴹⵓ
ⴰⴼⵍⵍⵓⵙ
ⴰⴼⵓⵙ
ⴰⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ
ⴰⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ
ⴰⴽ 1
ⴰⴽ 2
ⴰⴽ 3
ⴰⴽ 4
ⴰⴽⴷ
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ
ⴰⴽⵕ
ⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔ 1
ⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔ 2
ⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔ 3
ⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔ 4
ⴰⴽⵕⴰⵙ
ⴰⴽⵡ
ⴰⴽⵡⴰⵙ
ⴰⴽⵡⴰⵛⴰ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ
ⴰⴽⵡⴰⵛⴰ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ (1968–2012)
ⴰⵊⴰⵡⵡⵏ
ⴰⵊⵏⵉⵀ ⴰⵙⵜⵔⵍⵉⵏⵉ ⵏ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ
ⴰⵊⵏⵉⵀ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ
ⴰⵊⵏⵉⵀ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⵉⵍⵉⵏ
ⴰⵊⵏⵉⵀ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ
ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ
ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ
ⴰⵎⵉⵜⵉⴽⵍ ⵏ ⵎⵓⵣⵏⴱⵉⵇ
ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ