PanLex

सिन्धी Vocabulary

4763 entries from 8 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
नओं
नओं फुटलु पनु
मक्कारु
नकद
नकदी
नकादु
मकानी
न कमाईंदड़ु
मकालो
नक्षत्रु
मक्सदु
नकाशी
नक्शो
नकुली
नकुली उपग्रहु
नकुलु
मख़मलु
मखणु
मखौलबाज़ी
मंगतो
मग्नु/मगनु
नगरपालिका
नगरवासी
नगरु
नग़ारो
मंगलकारी
मंगलाचरणुं
मंगल सूत्रु
मंगलु
मगलु
नंगु
नगु
नंगो
नंगो उधाड़ो
मन घड़ति
नचण में लुड॒णुलमणु
मच्छी
नचणु
मन चाह्यो
मछर
मछरदानी
मज़ाक
मज़ाकु
मज़दूरी
मज़्दूरु
मज़्बूतु
मज्मूए जे रूप में
मज्मूओ
मज़्मूनु
नज़रअंदाज़ी
सिन्धी