PanLex

isangu Vocabulary

229 entries from 7 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed
aru
bákátsì
bákí:ndə̀ bà yíbǎ:ndù
bálatsì
bali
bálô:tù
bâ:nə̀
bápafù
bápùpúkù
bápùtù
bati
báɣìsì
-bei
bEr3
beyi
bínwá:ŋɡù
bínwâ:ŋɡù bì dî:sù
bisi
bíβù:ndə̀
búdyámbù
búkûlù
bwitì
byárə̀
byûɲì
cembu
cin3
díbálì
díbáŋɡə̀bálì
díbûbə̀
díbùrə̀
díbǔɣə̀
dídùdə́mbə̀
dífìrə̀
dífúmù úbáŋɡúɣù
díkôŋɡù
díkûndù
díkə̀
dílâ:ŋɡə̀
díláɣù
dílô:mbì
dílɛ́mbə̀tóɣù
dímóŋɡù
dímúnə̀
din3
dínzǐ:ŋɡə̀
dípí:ndə̀ dì múkùyì
dítáŋɡə̀
dítsàɣə́lì
díyômbù
díyùyíɣə̀
isangu