PanLex

Samre Vocabulary

49 entries from 3 sources
ham
hi3N
huT
i5
kadang
kanuul
kasum
katak
kensaor
kentey
kh~la
kh~ra
kh~uj
klu3N
kriT
lu3m
mat
mir
mooy
muh
muj
nu3N
paar
palaN
par
ph~a
phee
phoon
pla
pliw
po
pram
raay
Samre
sanam
sani
suT
tak
talo
Tamoh
taN
tar
th~3n
Th~i
th~im
Th~o
th~o
ti
tuh makur
Samre