PanLex

ภาษาไทย Vocabulary

257073 entries from 88 sources
6 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 14918 entries in this language.
ก.
ก.ก.
กก
กก.
กกกอด
กกจ.
กกช้าง
กกท.
กกธูป
กกน.
กกอียิปต์
กกุธภัณฑ์
กกไข่
ก.ค
ก.ค.
กค
กคช.
กง
กงกาง
กงการ
กงจักร
กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ
กงฉาก
กงพัด
กงลี่
กงล้อ
กงล้อแห่งโชคชะตา
กงสี
กงสุล
กงสุลใหญ่
กงเกวียน
กงเต๊ก
กงโก้
กงไฉ่
กฎ
กฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์
กฎกระทรวง
กฎการดําเนินการสายเรียกเข้า
กฎการทำงาน
กฎการส่งผ่าน
กฎการอนุรักษ์พลังงาน
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กฎการเคลื่อนที่ข้อหนึ่ง
กฎการเคลื่อนที่ข้อหนึ่งของนิวตัน
กฎการเคลื่อนไหวไปในทิศทางร่วมกัน
กฎการเปลี่ยนแปลงทางเสียง
กฎการเรียงลำดับตามแบบยุโรป
กฎการแข่งขัน
กฎของกริมม์
ภาษาไทย