PanLex

khorat Vocabulary

100 entries from 2 sources
bai.1 mai.4
bin.1
ca.5 mu:k.3
chɨ.4
dai.4 jin.2
dam.1
da:u.1
di.1
din.1
dɛ:ŋ.1
dɨan.1 ca:u.4
fai.2
fan.2
fon.1
hai.3
hau.1
ha:ŋ.1
hen.1
hin.1
hu.1
hua.1
hua.1 cai.1
hɛ:ŋ.3
jai.3
ja:u.2
jɨ:n.1
ka.5 du:k.3
ka.5 nan.4
kat.5
ka:ŋ.1 khɨ:n.2
kha.3
khai.2
khai.3
kha:u.1
khau.1
khau.3
khi.4 thau.4
khiau.1
khon.1
khon.2
khorat
khuan.2
khɔ.2
kin.1
kom.1
ku.1
la:k.4
lek.4
lep.4
lin.4
khorat