PanLex

Veddah Vocabulary

52 entries from 3 sources
am
att
b3de vEl
dat
dek3m3
dek3m3y
dekamay
div
div3
diy3m3CC3
diy3r3CC3
EC
ECpojj3te mand~oven3v3
Ej
ek3m3
ek3m3y
ekamay
gal
ginir3CC3
ham
hataramay
hel
ir3
jiy3m3CCi
kam
kamp~ojj3t3 mand~oven3v3
kand~u
kEvill3n3v3
kol3
kukk3
le
m3kun3
mam
mang~3CC3n3v3
meEtto
miniggej3
nam
nas
nat
niyamb~3t3d3m3n3v3
pahamay
pahamay dekamay
pahamay hataramay
pahamay tava ekamay
pahamay tava pahamay
pahamay tunamay
rE
rukam
t3ru
topan
Veddah