PanLex

याख्खा चेʔया Vocabulary

1471 entries from 2 sources
न्‌‌न्हाङ
न्‌‌न्हे
ङ्खा
ङ्खाʔनिङ्
ङ्खाʔनिङ्गो
ङ्खाʔला
ङ्खाचि
ङ्खिङ
ङ्खिङ्बेलाक्
ङ्खुम्दिन्हा
ङ्खोङ
ङ्गा
न्जिङ्गा
न्जिङ्दा
न्दा
मन्दता
न्ना
न्नाʔमो
न्नाʔयो
न्नान्हाङ्तो
न्नात्तो
न्‌‌निङ्गा
न्‌‌निङ्दा
म्याउम्याउ
न्वाक
न्वालेम
न्हाङ
न्हाङ्तो
ङ्हाइ
न्हाङा
न्हे
आʔवा
आʔवाचाम्चिङ
आङ्गुम
आन्‌चिङ्गा
आङ्टेʔवान्वाक
आङ्‌ढिङ्
आम्बिबु
आङ्बु
आङ्बुरा
आङ्बुहाम
आउ
आक्‌का
आख्ले
आङोरा
आछुपालेन
आतोʔना
आनानाम्मा
आनिङ्‌गा
आप्‌खुबा
याख्खा चेʔया