PanLex

Tarok Vocabulary

148 entries from 5 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
abaksɨ́m
abasɨ̀m
a-cì
acu (language)
acwáŋ
adwál (any non-poisonous snake)
a-fú
agə́dák
a-kal
akòkcì (bark)
akúm
akún
alêde (< H.)
alyanglyat+
anùŋ
anyín (bush)
apísàl
arə̀gbàk
asò
a-sə̀l
a-wá (skin
awù (any poisonous snake)
ayir (n.)
ayòng
aɓɨlɨm (tongue)
a-ɗín
aʃár
byáp (press down on)
cen (walk) gà (go)
dán
dàp
dàŋ
fòr (fry)
fòr (fry) dàt (bake)
gbə́l
gwáŋ
hide)
icár (n.)
ìdamə́ŋ
ìgbə̀l
ìgbə́l pi ineɗɨng
ìgbə́l pi iparɨm
i-gʃaŋ
i-jam kan
ijèn
i-kú
ìkùm
ìkun
Tarok