PanLex

Gwóngdūng wá Vocabulary

514 entries from 4 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1334 entries in this language.
Aapjéuifólùhng
Aleihdōsī
Apaakgwai
Apaaksèh
Baahkhóisī
Baakbingwaai
Bāanbāanmáh
Bāangātlāai
Baaubaautàuhséuingàuh
Baauhēunghàuh
Baauhēungyùhn
Baauyāmgwaai
Bahnbahnyùh
Bāpìuhchùhng
Bātādihp
Bātlihkgātyūng
Bawòhngfā
Bāyíhlòhng
Béibéiníuh
Béichīu
Béikāchīu
Béiwàhlāai
Bīkfándihp
Bīngbóu
Bīnggwáiwuh
Bīngngàahmgwaai
Bīngsyutgeuihlùhng
Bīngsyutlùhng
Bīngyībui
Binyánlùhng
Bōbō
Bōbōkàuh
Bōhākgēigú
Bóubāaugáan
Bóubuilùhng
Bouhsaausyú
Bouléihkālùhng
Boulóuh
Boulóuhwòhng
Bóumóuhchùhng
Bóumóuhmaahnbō
Bóusehkhóisīng
Bōwòhngjí
Bōyāmfūk
Buhklùhngjí
Buhntìhmnèih
Buibuilùhng
Buihokgwaai
Būnwahnsíujeuhng
Ceong4Tàhnggwaai
Gwóngdūng wá